top of page
Notebook en vulpen

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met W.IJ.S. afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden
geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van
opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door het indienen van een
inschrijvingsformulier door de cliënt of zijn gevolmachtigde en het verstrekken van een bewijs van inschrijving
door W.IJ.S.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 W.IJ.S. behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief
maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop vol zit, wordt de
inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van
uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer.
Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug. Bij annulering tussen 30
tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij
annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening
gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.3 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is
overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing door W.IJ.S.
4.1 W.IJ.S. is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een
workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang
bericht.
4.2 W.IJ.S. is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te
wijzigen. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de
workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 W.IJ.S. is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden
workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere
datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 4 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de
workshop niet doorgaan.
 

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk
anders en schriftelijk overeengekomen met W.IJ.S.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen
zonder enige berichtgeving te vervallen en kan de deelnemer er geen aanspraak meer op maken.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop? Neem dan contact op met Froni Van Daele en we zullen ons best doen
om je daarbij van dienst te zijn en het probleem op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 W.IJ.S. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van
deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
7.2 W.IJ.S. is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet
vergoeden.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet
worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken
van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd
workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan W.IJ.S. toekomen, op enigerwijze aan derden af
te staan of in gebruik te geven.
8.2 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van
mededeelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter
moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 W.IJ.S. behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de
deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, dan hebben wij het recht om deze
persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops. De deelnemer
krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.
9.4. W.IJ.S. behoudt zich het recht om foto’s en video-opnames te maken tijdens de workshops en deze op
sociale media te plaatsen. Op verzoek van de deelnemer of zijn gevolmachtigde kunnen deze altijd verwijderd
worden.
 
Voor overige vragen kun je contact opnemen met Froni Van Daele.

bottom of page